அக்ரொனிக்கியா பொடங்குலேட்டா (L.) Miq. - ரூட்டேசி

இணையான பெயர் : ஜாம்பொலிபெரா பொடங்குலேட்டா L.; அக்ரொனிக்கியா பார்பெரி Gamble; அக்ரொனிக்கியா லாரிபோலியா Bl.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: முட்டநாரி, விடுகானாலை மலையாளப் பெயர்: முட்டநாரி, விடுகானாலை

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பசுமைமாறாமரம் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் தடித்தவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை அல்லது கிட்டதட்ட எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை அல்லது கிட்டதட்ட எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 1.5-3.3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது, இணைந்தவை, காம்பின் இருமுனைகளும் உப்பியது; இலை அலகு 7-17 X 3.5-7.5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது மற்றும் முனை மடிந்தவை அல்லது சிலசமயங்களில் மெட்டையானது முதல் சிறு_பிளவுடையது (ரெட்யூஸ்), அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது-கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ் அல்லது சப்கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, கோரியம்போஸ் சைம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் மஞ்சள் நிறமானது வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), 4-அறைகளுடையது, கிட்டதட்ட கோள வடிவமானது, நீளத்தை விட அகலமானது, சிறிது பள்ளங்களுடையது, 0.8 X 1.2 செ.மீ.; ஒர் அறையில் ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு, மத்திய மற்றும் தென்மகாராஷ்ட்ரா சாகாயத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Fl. Ind. Bat. Suppl. 532. 1861; Gamble, Fl. Madras 1: 152.1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 78. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 215. 1996.

Top of the Page