ஆக்டினோடஃபுனே அங்குஸ்டிஃபோலியா (Blume) Nees - லாரேசி

இணையான பெயர் : லிட்சீயா அங்குஸ்டிஃபோலியா Blume

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, துரு போன்ற உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது, சப்வர்டிசில்லேட்; இலைக்காம்பு 2.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, துரு போன்ற உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 12-27 X 4-6.5 செ.மீ. குறுகிய நீள்வட்ட முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவம் முதல் கூரியது, அலகின் விளிம்பு அலைப்போன்றது, சார்ட்டேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்), குறுத்து அலகின் கீழ்பரப்பு உரோமங்களுடையது, முற்றிய இலைகள் உரோமங்களற்றது, ஆனால் மையநரம்பு கீழ்பரப்பில் உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமானவை மற்றும் விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டத்தில் இணையான பெர்க்கரண்ட், மெல்லியவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை; பெண்மலர்கள் அம்பல் வகை மற்றும் குட்டையான மஞ்சரி காம்புடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, 1 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல்மட்டத்திலிருந்து 1400 மீ. வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் காணப்படுபவை - மத்திய மற்றும் தென்மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Wall., Pl. As. Rar. 3: 31. 1832; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 56. 1996.

Top of the Page