Actinodaphne campanulata J. Hk. var. campanulata - LAURACEAE