ആക്‌റ്റിനോഡാഫ്‌നെ കമ്പാനുലേറ്റ J. Hk. - ലോറേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Status Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 7 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുള മരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : തവിട്ട്‌ രോമിലമായ, ഉരുണ്ട, നേര്‍ത്ത ഇളം ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഉപതരംഗിതമാണ്‌; ഛേദത്തില്‍ ഒരു ഭാഗം പരന്നും മറുഭാഗം ഉരുണ്ടുമിരിക്കുന്ന ഘടനയുളള അരോമിലമായ ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.6 സെ.മീ മുതല്‍ 1 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 3.6 സെ.മീ മുതല്‍ 10 സെ.മീ വരെ നീളവും 1.5 സെ.മീ മുതല്‍ 3.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി വീതികുറഞ്ഞ ദീര്‍ഘവൃത്തംതൊട്ട്‌ അപകുന്താകാരം വരെയാകാം, പത്രാഗ്രം ഉപകോണാകാരത്തിലാണ്‌, പത്രാധാരം ആപ്പാകാരത്തിലാണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമാണ്‌, മൂക്കുമ്പോള്‍ അരോമിലമാകുന്നു, കീഴെ നീലരാശി കലര്‍ന്നതാണ്‌; മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നു നില്‍ക്കുന്ന മുഖ്യസിര; 7ഓ 8 ഓ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; അത്ര പ്രമുഖമല്ലാത്തതും, അടുത്ത തിരശ്ചീന പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : കക്ഷീയമോ പാര്‍ശ്വസ്ഥമോ ആയ കൂട്ടങ്ങളായുണ്ടാകുന്ന പൂക്കള്‍, ഏകലിംഗികളാണ്‌, ഡയീഷ്യസും.
Fruit and Seed : ഒറ്റവിത്തുളള കായ, ഏതാണ്ട്‌ 0.6 സെ.മീ വ്യാസമുളള ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

1000 മീറ്ററിനും 1800 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-അഗസ്‌ത്യമലകള്‍, തെക്കന്‍ വരുഷനാട്‌ മലകള്‍, പാലക്കാടന്‍ മലകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വളരുന്നു.

Status :

വംശനാശഭീഷണിയുളളത്‌ (ഐ.യു. സി. എന്‍, 2000).

Literatures :

Fl. Brit. Ind. 5: 148. 1886; Gamble, Fl. Madras 2: 1230. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 394. 2004.

Top of the Page