ஆக்டினோடஃபுனே கம்பானுலேட்டா J. Hk. - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, சப்வர்டிசில்லேட்; இலைக்காம்பு 0.6-1 செ.மீ., நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 3.6-10 X 1.5-3.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்டம் முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி மழுங்கியவை, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, முதிரும் பொழுது உரோமங்களற்றது, அலகின் பின்புறம் மெழுகு பூசினது போன்றது (க்களாக்கஸ்); மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் நெருக்கமானவை, விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டத்தில் இணையான பெர்க்கரண்ட், மெல்லியவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஒர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, இலைக்கோணங்களில் கூட்டமாகமைந்தவை அல்லது பக்கவாட்டில் தொகுப்பாகமைந்தவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, 0.6 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000-1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - அகஸ்த்திய மலை, தென்வருசநாடு மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Fl. Brit. Ind. 5: 148. 1886; Gamble, Fl. Madras 2: 1230. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 394. 2004.

Top of the Page