ஐலாந்தஸ் ட்ரைபைசா (Dennst.) Alston - சைமாரூபேசி

இணையான பெயர் : ஐலாந்தஸ் மாலபாரிக்கா DC

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: மட்டிபால்.மலையாளப் பெயர்: தூப், மட்டி, மட்டிபால், மட்டிபாலா, பெருமரம், பொங்காலாயம்.கன்னடப் பெயர்: க்குகல் தூப்.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது மற்றும் சிவப்பு நிற புள்ளிகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, இலைகள் உதிருவதனால் ஏற்படும் தழும்புகளுடையது; நுனியிலுள்ள மொட்டு உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும், 1 மீ. நீளமானது; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) பல்வினேட், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கிட்டதட்ட வளையமானது, உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.3-0.7 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது; சிற்றிலை 11-21, மாற்றுஅடுக்கமானவை அல்லது கிட்டதட்ட எதிராகமைந்தவை, நுனியிலுள்ள சிற்றிலைகள் தளத்திலுள்ளவையை விட பெரியது, 5-14 x 3-5 செ.மீ., நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது முதல் நீள்சதுர-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது அல்லது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது மற்றும் பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்), அலகின் கீழ்பரப்பு இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-16 ஜோடிகள், விளிம்பின் அருகில் நரம்புகளின் கிளைத்த கோணங்களில் சுரப்பிகளுடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் அல்லது இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, கிளைத்த பேனிக்கிள் வகை மஞ்சரி, தெங்கியவை; மலர்கள் சிறியவை, பாலிகேமஸ், பச்சை-மஞ்சள் நிறமானது; மலர்காம்பு 0.2 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : சிறகுடைய கனி (சாமாரா), பெரிய ஜவ்வு போன்ற இறகுடையது; ஒர் விதையுடையது, தெங்கியவை.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் மற்றும் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன; பெரும்பாலும் இவை நடப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Trimen, Handb. Fl. Ceylon 6 (Suppl.) 41: 1931; Gamble, Fl. Madras 1: 163. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 85. 2004.

Top of the Page