ಆರ್ಕಿಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಕ್ಲೈಪೆಯಾರಿಯ (Jack) Nielson - ಫ್ಯಾಬೇಸಿ- ಮಿಮೋಸಾಯ್ಡಿ