ஆர்டீசியா மீஸ்ஸிஒனிஸ் Wall. ex A.DC - மிர்சினியெசி

இணையான பெயர் : ஆர்டீசியா பேனிக்குலேட்டா Roxb.; ஆர்டீசியா குற்றாலன்சிஸ் Wt.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி முதல் சிறிய மரம் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது, சப்வர்டிசில்லேட்; இலைக்காம்பு 0.5 செ.மீ. நீளமானது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 14-29 x 4.5-7.5 செ.மீ., தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது முதல் காதுமடல் போன்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 11-16 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி பொரும்பாலும் கூட்டு பேனிக்கிள் வகை அம்பல் மஞ்சரி, மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் அல்லது பக்கக்கிளைகளில் காணப்படும்; மஞ்சரிக்காம்பு 25 செ.மீ. நீளமானது, துருப்போன்ற உரோமங்களுடையது; மலர்கள் பிங்க் நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, சிவப்பு நிறமானது; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் கீழ்மட்ட அடுக்கில் அல்லது பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தென்இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - மத்திய சயாத்திரி.

சான்று ஏடு :

Prodr. 8: 130. 1844; Gamble, Fl. Madras 2: 756. 1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 264. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 346. 1984.

Top of the Page