ஆர்ட்டோகார்ப்பஸ் ஹெட்டிரோபில்லஸ் Lam. - மோரேசி

இணையான பெயர் : ஆர்ட்டோகார்ப்பஸ் இண்டகிரிபோலியா L.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: பிலா,பலாமலையாளப் பெயர்: சக்கா, பிலா, பிலவு, புலவுகன்னடப் பெயர்: அலசு, ஹலசு

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பசுமைமாறாமரம் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : தண்டு கழலைகளுடையது; மரத்தின் பட்டை கருப்பு-சாம்பல் நிறமானது, லெண்டிசெல் சிவப்பு-ப்ரவுன் நிறமானது, ஒழுங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை கிரீம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : வெள்ளை நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் நீள்சதுர வடிவானது அல்லது ஈட்டி வடிவானது, 5 X 1.8 செ.மீ., எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் வட்டவடுக்களை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 1-3 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 9-23 X 5-12 செ.மீ., குறுகிய தலைகீழ் முட்டை வடிவானது சிலசமயங்களில் நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி சிறிய அதிக்கூரியது அல்லது மெட்டையானது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது (அல்லது இளம்பருவத்தில் 3-பிளவுகளுடையது), கோரியேசியஸ், அலகின் மேற்பரப்பு கரும்பச்சை நிறம், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-10 ஜோடிகள், நுனி நோக்கி வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற கிடைமட்டமான பெர்க்கரண்ட் .
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர் பாலானவை, ஸ்பைக் வகை மஞ்சரி ஸ்பேத் போன்ற செதில்களுடையது; ஆண் மலர்கள் குறுகிய உருளை-நீள்சதுர வடிவானது கேட்கின் வகை, சிறிய கிளைகளில் தோன்றக்கூடியது; பெண் மலர்கள் மரத்தண்டில் (காளிபுளோரி) தோன்றுபவை.
கனி / விதை : சின்கார்ப் (சொரோசிஸ்), பெரியவை, நீள்சதுர வடிவானது, தடித்த முற்களுடையது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகள் வரை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை; தோட்டங்களில் வளர்க்கப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மிதவெப்ப நாடுகள் (ட்ராப்பிக்ஸ்); மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - முழுவதும் காணப்படுகின்றன

சான்று ஏடு :

Encycl. 3: 210. 1789; Gamble, Fl. Madras 3: 1369.1998 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 437. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 110.1984; Cook, Fl. Bombay 2: 657. 1902; Almeida, Fl. Maharashtra 4b:357.2003.

Top of the Page