பெங்காரா மாலபாரிக்கா (Lam.) Tirveng. - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : ராண்டியா மாலபாரிக்கா Lam.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: பூதன், சிறுகாரை, பிடத்தி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம்
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் நடுத்தண்டில் கிளைத்த மற்றும் கிளைகளற்ற முட்களுடையது; மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் கோட்டு வடிவானது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.8 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 3.5-7.5 X 1.3-3, தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது முதல் சிறிது அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6 ஜோடிகள், டொமேசியா நரம்புகளின் கோணங்களில் கொண்டவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் பிற நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : அம்பல் போன்ற கோரியம்ப் வகை மஞ்சரி, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; மலர்கள் வெள்ளை-கீரிம் நிறமானது; மலர்காம்பு 0.5 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோள வடிவமானது, கனியின் நுனியில் நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் உடையது; விதைகள் எண்ணற்றது.

வாழியல்வு :

மழை குறைவாக பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_ பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

திபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Taxon 32: 440. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 616. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 210. 2004; Almeida, Fl. Maharashtra 3:3. 2001; Cook, Fl. Bombay 1: 600. 1903.

Top of the Page