ப்ளாச்சியா அம்பல்லேட்டா Baill. - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : குரோட்டன் அம்பல்லேட்டாஸ் Willd.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, வெளிறிய ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : இலையின் வெட்டிய பகுதியில் மற்றும் தண்டின் உடைந்த பகுதியில் வெண்மை நிறமான திரவத்தை சுரக்ககூடியது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, அல்லது எதிரடுக்கம் போன்றவை அல்லது சிலசமயங்களில் சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 0.5-4.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-15 X 2.5-4.5 செ.மீ., நீள்வட்டம் முதல் தலைகீழ் முட்டை முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனியில் அதிக்கூரியது அல்லது வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சப்கோரியேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் மேற்பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை; ஆண்மலர்கள் மெல்லிய மலர்காம்புடைய அம்பல்; பெண்மலர்கள் தண்டின் நுனியில் நெருக்கமான கொத்தாக அமைந்தவை.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), கோளவடிவானது, மூன்று பிளவுகளுள்ள அறைகளுடையது; புல்லி இதழ்கள் நிரந்தரமாக கனியுடன் காணப்படும்; விதைகள் மூன்று உடையவை.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து, 1100 மீ. வரையுள்ள உயரமான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் மத்திய சாயாத்திரி (கூர்க் பகுதி வரை ) காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Etud. Gen. Euphorb. 387. 18. 1858; Gamble, Fl. Madras 2: 1338. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 411. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 121. 1996.

Top of the Page