கேலிக்கார்ப்பா டொமண்டொசா (L.) Murr. - வெர்ப்பினேசி