கேந்தியம் ட்ராவன்கோரிக்கம் J.Hk. - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : ப்ளக்ட்ரொனியா ட்ராவன்கோரிக்கா Bedd.; (ப்)சிட்ரக்ஸ் ட்ராவன்கோரிக்கா (Bedd.) Sashidh.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கார்க் போன்றது, ஆழமான வலைப்பின்னல் பிளவுகளுடையது, உள்பட்டை மஞ்சள்-ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை, சிலசமயங்களில் குட்டையான கிளைகளில் இரண்டு இலைகளாக அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் கோட்டு வடிவானது-மெல்லிய நீண்ட கூர்மையான நுனியுடையது மற்றும் அகன்ற தளத்தையுடையது, 0.4 செ.மீ. நீளமானது; இலைக்காம்பு மெல்லியவை, 0.7-1.9 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 2-5 X 1.4-2.9 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி சிறிது அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது அல்லது அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4-6 ஜோடிகள், மெல்லியவை, உரோமங்களுடைய டொமேசியா நரம்புகளின் கோணங்களில் உடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் போன்றவை, சிலசமயங்களில் கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, சைம் வகை மஞ்சரி, வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு மெல்லியவை
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), நீள்வட்ட வடிவானது 0.5 செ.மீ. நீளமானது.

வாழியல்வு :

தாழ்ந்த மற்றும் மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1100 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு சயாத்திரி, பாலக்காடு மலைகள் முதல் வயநாடு (மத்திய சயாத்திரி) பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Bull. Bot. Surv. India 3: 107. 1961; Gamble, Fl. Madras 2: 625. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 233. 2004.

Top of the Page