கேசேரியா ஒவேட்டா (Lamk.) Willd. - ஃப்ளக்கோர்சியேசி

இணையான பெயர் : கேசேரியா எஸ்குலெண்டா Roxb

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: காக்கை-பாலை, கோலை ஆய்லி, குட்டி, கோட்டார்கொவைமலையாளப் பெயர்: ஆனவனாங்கி, பன்னிமூராங்கம், பன்னிமூருங்கா, வெள்ள-குன்னன், மலம்பாவட்டாகன்னடப் பெயர்: ஹில்லாங்கே

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை பச்சை நிறமானது, வழவழப்பானது; உள்பட்டை வெளிறிய ஆரஞ்ச் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); எளிதில் உதிரக்கூடியவை ; இலைக்காம்பு 0.4-0.9 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-15 X 2.5-6.4 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் முனை திருகியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட் அல்லது கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது ரம்ப பற்களுடையது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளி மற்றும் கோடுகளுடையது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் கூட்டமாக காணப்படுபவை, உரோமங்களற்றது, வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), 2-3 அறைகளுடையது, கோளவடிவானது முதல் நீள்வட்ட வடிவானது, கனியும் போது ஆரஞ்ச் நிறமானது; விதைகள் எண்ணற்றவை, பத்ரி (ஏரில்) உடையது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Briq., Ann. Cons. Jard. Bot. Geneve 62. 1898; Gamble, Fl. Madras 1: 521. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 31. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 269. 1984; Cook, Fl. Bombay 1: 520. 1903; Almeida Fl. Maharashtra 1:62 .1996.

Top of the Page