செல்ட்டிஸ் டெட்ராண்றா Roxb. - அல்மேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: குவியா, முருங்கன்.மலையாளப் பெயர்: கருக்குயன், குயாமரம், ஒமா, பூச்சாக்குருமரம்.கன்னடப் பெயர்: அடுவா.ஆங்கிலப் பெயர்: நீலகிரி ஈல்ம்.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை வெள்ளை நிறமானது மற்றும் பர்புள் நிறமானது புள்ளிகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, மஞ்சள்-ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் பக்கவாட்டில் அமைந்தவை, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.8 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 3.5-10 X 1.2-4 செ.மீ., முட்டை-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, ஜவ்வு போன்றது, அலகின் கீழ்பரப்பு உரோமங்களுடையது; தளத்திலே 3_நரம்புகளை உடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது அல்லது அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய இணையான அகன்ற பெர்க்கரண்ட்..
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, சைம் வகை; மலர்கள் பாலிகேமஸ்; மலர்க்காம்பு 1 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்); ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Roxburgh, Fl. Ind. 2: 63. 1832; Gamble, Fl. Madras 3: 1349. 1998 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 436. 2004

Top of the Page