சியோநான்த்தஸ் குற்றாலன்சிஸ் Bedd. - ஒலியேசி

இணையான பெயர் : லினொசிரா குற்றாலன்சிஸ் Bedd.; லினொசிரா லொப்ரொகார்ப்பா ரகம் குற்றாலன்சிஸ் (Bedd.) Clarke; சியோநான்த்தஸ் லொப்ரொகார்ப்பாThw. ரகம் குற்றாலன்சிஸ் Nair Janardh.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: கல் இடலை

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 22 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழவழப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.5-0.8 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 9-15.5 x 3-5 செ.மீ., நீள்சதுர வடிவானது முதல் நீள்வட்ட வடிவானது-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது அல்லது வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது அல்லது ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ், உலரும் போது சிவப்பு ப்ரவுன் நிறமானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-10 ஜோடிகள், மெல்லியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை மற்றும் மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது அல்லது கண்களுக்கு புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் ரெசீம்; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்); ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக 700-1700 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- அகஸ்த்தியமலை மற்றும் ஏலமலை (தெற்கு சயாத்திரி).

சான்று ஏடு :

For. Man. Bot. 155. 1872; Gamble, Fl. Madras 2: 795.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 275. 2004.

Top of the Page