சின்னமாமம் கேரளன்ஸ் Kosterm. - லாரேசி

இணையான பெயர் : சின்னமாமம் லிட்சியேஃபோலியம் J.Hk.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : தாங்கு வேர்களுடைய (பட்ரஸ்டு) மரங்கள், 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது, லெண்டிசெல் (பட்டைத்துளைகள்) உடையது, வாசனையற்றது; உள்பட்டை வெளிறிய ப்ரவுன் முதல் சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்காமானவை முதல் கிட்டதட்ட அல்லது கிட்டதட்ட எதிரடுக்கம் போன்றவை; இலைக்காம்பு 2.5 செ.மீ., குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6-12 X 2.5-6 செ.மீ., (இளம் மரத்தில் இலை அலகு 20 X 12 செ.மீ. வரையானது) முட்டை முதல் நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவானது, அலகின் கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது மற்றும் வெளிறிய நிறமானது, மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, 3-நரம்புகளை தளத்திலே உடையது, பக்கநரம்புகள் இரண்டும் அலகின் நுனி வரை செல்லாதது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற மற்றும் விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டத்தில் இணையான பெர்க்கரண்ட்; மற்ற சிறிய நரம்புகள் வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி பேனிக்கிள் வரை, நெருக்கமற்றது, 15 செ.மீ. வரை நீளமானது, மெல்லிய மலர்காம்புடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்ட வடிவானது, 1.8 செ.மீ. நீளமானது; ப்பீரியான்ந்த் கனியில் நிரந்தரமானது, கோப்பை போன்றது, 0.6 செ.மீ. நீளமானது, அதன் இதழ்கள் தெளிவற்றது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக அல்லது மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக மிதமான உயரமுடைய மலைகளில் அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் (கடல் மட்டத்திலிருந்து 600-1500 மீ. வரையான மலைகளில்) காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - தெற்கு சயாத்திரி, பாலக்காடு மலைகள் மற்றும் குதிரமூக் (சிக்மகளூர் பகுதி) பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Bull.Bot.Surv. India 25: 98. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1224. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 396. 2004.

Top of the Page