സിന്നമോമം സള്‍ഫൂറാറ്റം Nees - ലോറേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 8 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : മിനുസമായ പുറംതൊലി.
Branches and Branchlets : കനത്തില്‍, അടങ്ങിയ സൂക്ഷ്‌മ ഫള്‍വസ്‌ രോമങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ, നേര്‍ത്ത കോണാകാരത്തിലുളള ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍ സമ്മുഖം തൊട്ട്‌ ഉപസമ്മുഖം വരെയാകാം; ഛേദത്തില്‍ ഒരുഭാഗം പരന്നും മറുഭാഗം ഉരുണ്ടുമിരിക്കുന്ന ഘടനയുളള ഇലഞെട്ടിന്‌ 1 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 1.3 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 5 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 12 സെ.മീ വരെ നീളവും 2.5 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി അണ്ഡാകാരം തൊട്ട്‌ അണ്ഡാകാര ദീര്‍ഘവൃത്തമോ ദീര്‍ഘവൃത്തീയ-കുന്താകാരം വരെയാകാം, പത്രാഗ്രം നിശിതം തൊട്ട്‌ ദീര്‍ഘാഗ്രം വരെയാകാം, പത്രാധാരം നിശിതം തൊട്ട്‌ നേര്‍ത്തവസാനിക്കുന്നതാവാം, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമാണ്‌, ഇളതായിരിക്കുമ്പോള്‍ കനത്തില്‍ രോമാവൃതമാണ്‌, പിന്നീട്‌ അരോമിലവും, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, ആധാരത്തില്‍ നിന്നോ അപആധാരമോ മൂന്ന്‌ ഞരമ്പുകളുലളതാണ്‌, പത്രാഗ്രത്തിലെത്തുന്ന പാര്‍ശ്വസിരകള്‍; തിരശ്ചീന പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; മറ്റ്‌ ചെറുഞരമ്പുകള്‍ സൂക്ഷമജാലിതമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : രോമിലമായ, 1.5 സെ.മീ വരെ നീളമുളള പൂങ്കുലകള്‍ അയഞ്ഞ പാനിക്കിളുകളാണ്‌.
Fruit and Seed : ഒറ്റവിത്തുളള കായ, ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്ന വ്യക്തമായ അണ്ഡാകാര കര്‍ണ്ണങ്ങളുളള ആഴംകുറഞ്ഞ ഫലബാഹ്യദളക്കപ്പുളള, 1.5 സെ.മീ നീളമുളള ദീര്‍ഘഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

സാധാരണയായി 1000 മീറ്ററിനും 2400 മീറ്ററിനുമിടയില്‍ ഇടത്തരം ഉയരമുളളതും ഉയര്‍ന്ന ഉയരമുളളതുമായ ഇടങ്ങളിലെ നിത്യഹഹിതവനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Wallich, Pl. As. Rar. 2: 74. 1832; Bull. Bot. Surv. India 25: 114. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1225. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 396. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 62. 1996.

Top of the Page