சின்னமாமம் சல்ஃபேராட்டம் Nees - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, அடர்த்தியாக நுண்ணிய படர்ந்த உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கம் முதல் கிட்டதட்ட எதிரடுக்கம் போன்றவை; இலைக்காம்பு 1-1.3 செ.மீ., குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ்; இலை அலகு 5-12 X 2.5-5 செ.மீ., முட்டை முதல் முட்டை-நீள்வட்டம் முதல் நீள்வட்டம்-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, குறுத்திலைகள் உரோமங்களுடையது, முற்றிய இலைகள் உரோமங்களுடையவை, கோரியேசியஸ்; மூன்று நரம்புகளை அலகின் தளத்திலே அல்லது அலகின் தளத்திற்கு சற்று மேல் அமைந்தது, பக்கநரம்புகள் இரண்டும் அலகின் நுனி வரை செல்லாதது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பை நோக்கிய கிடைமட்டத்தில் இணையான பெர்க்கரண்ட்; மற்ற சிறிய நரம்புகள் நுண்ணிய வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் நெருக்கமற்ற மலர்களுடைய பேனிக்கிள், 15 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்ட வடிவானது, 1.5 செ.மீ. நீளமானது; கனியிலுள்ள ப்பீரியான்ந்த் கோப்பை ஆழமில்லாதது, அதன் இதழ்கள் முட்டை வடிவானது; விதை ஒன்றுடையது

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மிதமான உயரமுடைய மற்றும் மிக உயர்ந்த மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல்மட்டத்திலிருந்து 1000-2400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Wallich, Pl. As. Rar. 2: 74. 1832; Bull. Bot. Surv. India 25: 114. 1983; Gamble, Fl. Madras 2: 1225. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 396. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 62. 1996.

Top of the Page