க்ளாசினா ஆஸ்ட்ரோஇண்டிகா Stone & Nair - ரூட்டேசி

இணையான பெயர் : க்ளாசினா ஹப்டபில்லா acut. non. (Roxb.) Wt. & Arn. ex Steud.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, சாம்பல் நிறமானது உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.5 செ.மீ. நீளமானது; சிற்றிலை 5-11, 7-13.5 X 3-4.2 செ.மீ., நீள்வட்டம்-சாய்சதுரம் வடிவானது மற்றும் அலகின் இரு பக்கங்களும் சமமற்றது, அலகின் நுனி சீராக கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது மற்றும் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு சிறிய பிறை போன்ற பற்களுடையது முதல் கிட்டதட்ட முழுமையானது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-9 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் தைரசாய்டு பேனிக்கிள் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, மலர்களின் பாகங்கள் ஐந்தின் மடங்கானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோள வடிவமானது; விதைகள் நீள்சதுர வடிவானது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகள், மழை குறைவாக பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகள், பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளின் கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி) காணப்படுபவை, மற்றும் மழை அதிகம் பெறும் இலையுதிர்காடுகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Stone & Nair, Nordic J. Bot. 14: 491. 1994; Gamble, Fl. Madras 1: 155. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 80. 2004.

Top of the Page