கிளைடியன் ஸ்பைசிபுளோரம் (Burm.f.) Merr. - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : அக்காலிஃபா ஸ்பைசிபுளோரா Burm.f.; கிளைடியன் ஜவானிக்கம் Bl.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது, மிக மரத்தின் பட்டை நுண்ணிய லெண்டிசெல் கொண்டது; உள்பட்டை மங்கிய ஆரஞ்சு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியவை; இலைக்காம்பு 2-3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறிது கேனாலிகுலேட், காம்பின் இருமுனைகளும் உப்பியவை, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-20 X 3-8 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது, முதல் தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி சிறிய அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு ஆங்காங்கே ரம்ப பற்களுடையது, சப்கோரியேசியஸ், அலகின் மேற்பரப்பு மின்னக்கூடியது, உரோமங்களற்றது, இலைக்காம்பு அலகுடன் இணையுமிடத்தில் ஒர் ஜோடி சுரப்பிகளுடையவை; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-6 ஜோடிகள், உரோமங்களுடைய டொமேஸ்சியா கொண்டவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை; ஆண்மலர்கள் நீண்ட ஸ்பைக் போன்ற ரெசீம்களாக இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, நீண்ட காம்புடையவை.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்) பொதுவாக இரண்டு அறைகளுடையது சிலசமயங்களில் மூன்று அறைகளுடையது, சூலக தண்டு மற்றும் சூலகமுடிச்சு நிரந்தரமானது; ஒர் அறையில் ஒர் விதை கொண்டது.

வாழியல்வு :

அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் ஆங்காங்கே தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Interpr. Rumph. Amboin. 322. 1917; Gamble, Fl. Madras 2: 1325. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 412. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 124. 1996.

Top of the Page