ക്രോട്ടണ്‍ മലബാറിക്കസ്‌ Bedd. - യൂഫോര്‍ബിയേസി

Vernacular names : ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಸರು: യെട്ടിമര

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 18 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : നക്ഷത്രാകാര ശല്‌ക്കങ്ങളുളള, ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തര ക്രമത്തില്‍, സര്‍പ്പിളമായി അടുക്കിയിരിക്കുന്നു; രേഖീയ അനുപത്രങ്ങള്‍ എളുപ്പം കൊഴിഞ്ഞ്‌ വീഴുന്നവയാണ്‌; നക്ഷത്രാകാര ശല്‌ക്കങ്ങളുളള, ഉരുണ്ട ഇലഞെട്ടിന്‌ 3 സെ.മീ മുതല്‍ 11 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 7.5 സെ.മീ മുതല്‍ 15.5 സെ.മീ വരെ നീളവും 3.8 സെ.മീ മുതല്‍ 10.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, വീതിയേറിയ-ദീര്‍ഘവൃത്താകാരം തൊട്ട്‌ അണ്‌ഡാകാരം വരെയാണ്‌, പത്രാഗ്രം ദീര്‍ഘമാണ്‌, പത്രാധാരം ഇടക്കൊരു ചെറുവിടവുള്ള വൃത്താകാരമാണ്‌, അവിഭജിതമായ അരികുകള്‍; കടലാസ്‌പോലത്തെ പ്രകൃതം, കീഴെ കനത്തില്‍ നക്ഷത്രാകാര ശല്‌ക്കങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതും, മുകളില്‍ അരോമിലവുമാണ്‌; പത്രാധാരത്തില്‍ നിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ഞരമ്പുകള്‍ പുറപ്പെടുന്നു; 1 മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ഏതാണ്ട്‌ പരന്നാണിരിക്കുന്നത്‌; 5 മുതല്‍ 8 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; വിദൂര-പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : പൂങ്കുലകള്‍ റസീമുകളാണ്‌; വെളുത്ത നിറത്തിലുളള പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌ മൊണീഷ്യസും.
Fruit and Seed : 3 വിത്തുവീതമുളള കായ, തവിട്ടുരോമങ്ങള്‍ കനത്തില്‍ നിറഞ്ഞ, 2.5 സെ.മീ നീളമുളള അപഅണ്‌ഡാകാര കാപ്‌സ്യൂള്‍ ആണ്‌.

Ecology :

1200 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ ഉപമേലാപ്പ്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Beddome, Ic. t. 181. 1868-1874; Gamble, Fl. Madras 2: 1314. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 412. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 128. 1996.

Top of the Page