குரோட்டன் மலபாரிக்கஸ் Bedd. - ஈபோர்பியேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 18 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நட்சத்திர வடிவ செதில்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போல் அமைந்தது; இலையடிச்செதில் கோட்டு வடிவானது, எளிதில் உதிரக்கூடியவை; இலைக்காம்பு 3-11 செ.மீ. நீளமானது, நட்சத்திர வடிவ செதில்களுடையது; இலை அலகு 7.5-15.5 X 3.8-10.5 செ.மீ., அகன்ற நீள்வட்டம் முதல் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சிறு பிளவுடையது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், அலகின் பின்புறத்தில் அடர்த்தியாக நட்சத்திர வடிவ வெள்ளி நிறமான செதில்கள் கொண்டது, மேற்பரப்பில் உரோமங்களற்றது; அலகின் தளத்திலே 1-2 ஜோடி நரம்புகள் கொண்டது; மையநரம்பு அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ரெசீம் மஞ்சரி; மலர்கள் ஓர்பாலானவை; ஓரகம் கொண்டவை, வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்) தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, 2.5 செ.மீ. நீளமானது, ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது, விதைகள் 3.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Beddome, Ic. t. 181. 1868-1874; Gamble, Fl. Madras 2: 1314. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 412. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 128. 1996.

Top of the Page