ക്രിപ്‌റ്റോകാരിയ ആനമലയാന Gamble - ലോറേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Status Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 8 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : കനത്തില്‍ ഫള്‍വസ്‌ രോമിലമായ, ഏതാണ്ട്‌ ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തര ക്രമത്തില്‍ സര്‍പ്പിളമായടുക്കിയതാണ്‌; കനത്തില്‍ ഫള്‍വസ്‌ രോമിലമായ, ഇലഞെട്ടിന്‌ 1.2 സെ.മീ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 13 സെ.മീ നീളവും 6.5 സെ.മീ വീതിയും ദീര്‍ഘവൃത്തീയ-ആയതാകാരവുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം കൂര്‍ത്ത ദീര്‍ഘാഗ്രമാണ്‌; പത്രാധാരം നിശിതമാണ്‌, ഞരമ്പുകള്‍ ഇരുഭാഗത്തും ഫള്‍വസ്‌ രോമിലമാണ്‌, കീഴ്‌ഭാഗം നീലരാശിയുളളതാണ്‌; മുഖ്യസിര ഉയര്‍ന്നതാണ്‌; ഏതാണ്ട്‌ 8 ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍, ദൃഢമായ ചരിഞ്ഞ പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍, പ്രമുഖമായ സഹപത്രവും സഹപത്രകവുമുളള കുറിയ കക്ഷീയ ഫള്‍വസ്‌ രോമിലമായ പാനിക്കിള്‍ സൈമുകളില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : കായ, ഒറ്റവിത്തുളള ഡ്രൂപ്പ്‌ ആണ്‌.

Ecology :

1000 മീറ്ററിനും 1400 മീറ്ററിനും മധ്യേ, ഇടത്തരം ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി അപൂര്‍വ്വമായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലെ അഗസ്‌ത്യമല, പെരിയാര്‍ മേഖല, ആനമല എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വളരുന്നു.

Status :

വംശനാശഭീഷണിയുളളതാണ്‌ (ഐ.യു.സി.എന്‍, 2000).

Literatures :

Kew Bull. 1925. 126; Gamble, Fl. Madras 2: 1218. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 397. 2004.

Top of the Page