டெப்ருஜீசியா லான்ஜீபோலியா (Burm. f.) Wedd. - அர்ட்டிக்கேசி

இணையான பெயர் : அர்ட்டிக்கா லான்ஜீபோலியா Burm. f.; டோப்ருஜீசியா வலுட்டினா Gaud.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: காட்டுநொச்சி.மலையாளப் பெயர்: காட்டுநொச்சி, ஞிண்டுமுட்டா, புளிச்சி.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, சாம்பல் நிறமானது உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் ஈட்டி வடிவானது, இருபிளவுடையது, 1 செ.மீ. நீளமானது, இணைந்தவை, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.8-4 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, சாம்பல் நிறமானது உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 5-15 (-23) X 1.5-4 (-6) செ.மீ., குறுகிய நீள்சதுர வடிவானது அல்லது ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, கோரியேசியஸ், மேடு மற்றும் பள்ளங்களுடைய அலகின் மேற்பரப்பு நீண்ட உரோமங்களுடையது, அலகின் கீழ்பரப்பு வெள்ளை நிற மெழுகுபூசியது (கேனசெண்ட்) போன்றது; தளத்திலே 3_நரம்புகளை உடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 3-6 ஜோடிகள், நுனி நோக்கி வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய இணையான பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் சீரமஞ்சரி போன்றவை, கிளைத்த சைம் வகை மஞ்சரி, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; மஞ்சரிகாம்பு 0.5 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : சிற்றுலர்கனி (அக்கீன்), கனியும் போது ஆரஞ்ச்-மஞ்சள் நிறமானது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை மற்றும் திரிந்த இரண்டாம் நிலை காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

DC, Prodr. 16: 235. 1869; Gamble, Fl. Madras 3: 1389. 1998 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 431. 2004.

Top of the Page