டைக்கோபெட்டலம் ஜெலோனாய்டஸ் (Roxb.) Engler - டைக்கோபெட்டாலேசி