டைக்கோபெட்டலம் ஜெலோனாய்டஸ் (Roxb.) Engler - டைக்கோபெட்டாலேசி

இணையான பெயர் : மாக்குரா ஜெலோனாய்டஸ் Roxb.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குறுஞ்செடி அல்லது சிறிய மரம், 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையம் போன்றது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் கோட்டு-ஈட்டி வடிவானது, 0.5 செ.மீ. வரை நீளமானது; இலைக்காம்பு 0.1-0.4 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 5-11.5 X 2-4 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி மழுங்கிய அதிக்கூரியது, சிறிது துருத்திய முனையுடையது (மூயூக்கரனேட்), அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், அலகின் கீழ்புறத்தில் மத்திய மற்றும் அனைத்து நரம்புகளும் ஆங்காங்கே உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேல்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட மேல் எழும்பியது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-6 ஜோடிகள், நன்கு படிப்படியாக வளைந்தது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் தொகுப்பான சைம்; மலர்கள் வெள்ளை நிறம்.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), 1-2 பிளவுகளுடையது, உரோமங்களுடையது, 2-விதைகளையுடையது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகள் மற்றும் பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Engler and Prantl, Nat. Pflanzenf. 3 (4): 348. 1896; Gamble, Fl. Madras 1: 188. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 92. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 108. 1996.

Top of the Page