டையோஸ்பைரஸ் அஃபினிஸ் Thw. - எபனேசி

:

தமிழ் பெயர் : சோமல்பனாச்சி, சின்னதுவாரை

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கருப்பு நிறம், மரத்தின் பட்டை ஒழுங்கற்ற முறையில் உரியக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.5-0.7 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5.5-9 X 2-3.8 செ.மீ., ஈட்டி வடிவம் முதல் குறுகிய நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம், அலகின் நுனி வால் போன்று நீண்டது மற்றும் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது, கோரியேசியஸ் பளபளப்பானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-11 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது, கீழ்பரப்பு மற்றும் மேற்பரப்பிலும் நரம்புகள் தெளிவாக காணப்படும்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள், கிரீம் நிறமான மலர்கள்; ஆண் மஞ்சரி சில மலர்களை கொண்ட இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் சைம்; பெண்மலர்கள் தனித்தவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), உருண்டையானது, 2.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, விதைகள் நான்கு, நீள்சதுரமானது, ரூமினேட்

வாழியல்வு :

அரிதாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை குறைவாக பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா, மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - மழை குறைவாக பெறும் (மழை மறைவு) அகஸ்த்திய மலைகளில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Thwaites, Enum. Pl. Zey. 179. 1860; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 37.2005; Gamble, Fl. Madras 2: 773. 1997 (re. ed).

Top of the Page