டையோஸ்பைரஸ் பக்ஸிஃபோலியா (Bl.) Heirn. - எபனேசி

இணையான பெயர் : லியுகோசைலம் பக்ஸிஃபோலியம் Blume ; டையோஸ்பைரஸ் மைக்ரோபில்லா Bedd.

தமிழ் பெயர் : சின்னதுவாரை, இரம்பாலி, இரம்பாலை, இரும்பலிம் மாரி தூவாரை, காட்டு தூவாரை, கரியன் தோ

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கறுப்பு நிறமுடையது, வெடிப்புகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : புதிய சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அடர்த்தியான நீண்ட உரோமங்கள் சூழ்ந்திருக்கும்; சிறிய மரங்கள் வெர்டிசில்லேட் கிளைகளையுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.1 செ.மீ. காம்பற்றவை; இலை அலகு 2-4 X 1-1.5 செ.மீ., நீள்வட்டம் அல்லது நீள்வட்டம்-முட்டை வடிவமுடையது, அலகின் தளம் மற்றும் மேற்பகுதியில் கூரியது, சார்ட்டேசியஸ், மஞ்சள் நிறமான பட்டு போன்ற உரோமங்கள் புதிய இலை முழுவதும் காணப்படும், முதிர்ந்த இலைகள் உரோமங்களற்றது, உலர்ந்த இலை மேற்பரப்பில் அடர்ந்த அரக்கு நிறத்துடனும் கீழ்பரப்பில் வெளிறிய அரக்கு நிறத்துடனும் காணப்படும்; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 3-5 ஜோடிகள், தெளிவற்றவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றவை, வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர் பால் மலர்கள்; ஈரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் 1-4 கூட்டாக இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் சைம்; பெண்மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும், காம்பற்றவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) நீள்சதுரமானது, 1-4 செ.மீ. வரை நீளமானது மற்றும் நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் கொண்டது, 1 அல்லது 2 விதைகளையுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகள் மற்றும் பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள மத்திய மற்றும் வடக்கு மலநாடு உள்ளடக்கிய மத்திய சாயாத்திரியிலும்; மற்றும் தெற்கு சாயாத்திரி பகுதியில் மரங்கள் அடர்த்தியற்ற பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Trans. Cambridge Philos. Soc. 12: 218. 1873; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 57. 2005; Gamble, Fl. Madras 2: 776. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 270. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 335. 1996.

Top of the Page