ഡയോസ്‌പൈറോസ്‌ കാന്‍ഡോളിയാന Wt. - എബണേസി

Vernacular names : Tamil: കരിമരംMalayalam: കരിಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಸರು: കരെ മര

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 20 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : ഇരുണ്ടതും, മിനുസമാര്‍ന്നതുമായ പുറംതൊലി; വെട്ട്‌പാടിന്‌ ചുവപ്പ്‌ നിറം.
Branches and Branchlets : ഉപശാഖകള്‍ ഉരുണ്ടതും, ഇളതായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രോമങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതുമാണ്‌.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരമായി, തണ്ടിന്റെ രണ്ടുഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായി അടുക്കിയവിധത്തിലാണ്‌; ഇളതായിരിക്കുമ്പോള്‍ രോമിലവും മൂക്കുമ്പോള്‍ അരോമിലവുമായ, ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.6 സെ.മീ മുതല്‍ 1.1. സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 6 സെ.മീ മുതല്‍ 18 സെ.മീ വരെ നീളവും 3.5 സെ.മീ മുതല്‍ 7.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആയതാകാരം തൊട്ട്‌ ദീര്‍ഘവൃത്തീയ-ആയതാകാരംവരെയുമാണ്‌, മുനപ്പില്ലാത്ത അറ്റത്തോടുകൂടിയ ദീര്‍ഘാഗ്രമാണ്‌, ചിലപ്പോള്‍ ഉപകോണാകാരത്തിലാണ്‌, പത്രാധാരം നിശിതം തൊട്ട്‌ ആപ്പാകാരംവരെയാണ്‌, അവിഭജിതം, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലം, ഉണങ്ങുമ്പോള്‍ തവിട്ട്‌ നിറമാണ്‌; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ചാലോട്‌ കൂടിയതാണ്‌; 8 മുതല്‍ 13 വരെ ജോഡി ഏറെ വ്യക്തമല്ലാത്ത ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ അപ്രസക്തമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌, ഡയീഷ്യസും; സില്‍ക്ക്‌രോമങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ആണ്‍പൂക്കള്‍, കുറിയ, കക്ഷീയ മുഴപ്പുകളില്‍ കൂട്ടമായുണ്ടാകുന്നു; അവൃന്തമായ പെണ്‍പൂക്കള്‍; കക്ഷങ്ങളില്‍ കൂട്ടമായുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : 4 വിത്തുകള്‍ ഉള്ള കായ, മൂക്കുമ്പോള്‍ അരോമിലമായ, 2.5 സെ.മീ വരെ കുറുകേയുളള, ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌; കായില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ബാഹ്യദളങ്ങള്‍ക്ക്‌ പിന്നാക്കംവളഞ്ഞതും, തരംഗിതമായ അരികുകളുളളതുമായ ഭാഗങ്ങളാണ്‌;

Ecology :

900 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ ആര്‍ദ്ര നിത്യഹരിതവനങ്ങളില്‍ ഉപമേലാപ്പ്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌ - തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Wight, Ic. t. 1221 & 1222. 1848; Singh, Monograph on Indian Diospyros L. (Persimmon, Ebony) Ebenaceae. 63. 2005; Gamble, Fl. Madras 2: 773. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 270. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 335. 1996.

Top of the Page