டையோஸ்பைரஸ் ஹீமிலிஸ் Bourd. - எபனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம், 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை பழுப்பு கலந்த கருப்பு நிறம், மரத்தின் பட்டை சிறிய வெடிப்புகளுடையது; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.2-0.4 செ.மீ. வரை நீளமானது, வளையமானது, உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 4-11 X 1.5-4.5 செ.மீ., பொதுவாக நீள்வட்டம் முதல் நீள்வட்டம் முட்டை வடிவம், அலகின் நுனி வால் போன்று நீண்டு மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, முழுமையான விளிம்புகளுடையது, கோரியேசியஸ், மையநரம்பின் மேல் அடர்த்தியான உரோமங்களுடையது, மேற்பரப்பில் உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள், மெலிதானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெலிதானது, கிட்டதட்ட பெர்க்கரண்ட் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ஓர்பால் மலர்கள்; ஆண்மலர்கள் தொகுப்பான சைம் மஞ்சரி; பெண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் தோன்றும், தனித்தவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்சதுரம் அல்லது உருண்டை வடிவமுடையது, 1.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, உரோமங்களற்றது; பழத்தில் உள்ள புல்லி இதழ்கள் சிறியவை; விதைகள் 2-4.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 400 மீ. முதல் 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - அகஸ்த்திய மலையில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

J. Bombay Nat. Hist. Soc.12: 352. t. 4. 1899; Gamble, Fl. Madras 2: 773. 1997(re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 271. 2004.

Top of the Page