ഡിപ്‌റ്റെറോകാര്‍പസ്‌ ബോഡില്ലോണി Brandis - ഡിപ്‌റ്റെറോകാര്‍പേസി