எலையோகார்ப்பஸ் ரீகர்வேட்டஸ் Corner - எலையேகார்ப்பேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை பழுப்பு கலந்த ப்ரவுன் நிறம், லெண்டிசெல்லேட்லேட்; உள்பட்டை கிரீம் நிறமுடையது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் “ஆப்ரவில் மாதிரி” முறையில் கிளைக்கும், சிறுநுனிக்கிளைகள் வளையமானது, மற்றும் இலைகள் விழுந்ததால் ஏற்படும் வடு கொண்டது, லெண்டிசெல்லேட்லேட், பொன் நிறமான அல்லது பழுப்பு நிறமுடைய நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்ற அமைப்பு, சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும்; இலைக்காம்பு 2.5 செ.மீ; இலை அலகு 7.5-10 X 5-7.5 செ.மீ., நீள்வட்டம், படகு வடிவம் கொண்டது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் சிறிய வால் போன்று நீண்டது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, மற்றும் பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், கீழ்பரப்பில் அடர்ந்த மென்மையான உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சற்று உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 9 ஜோடிகள், விளிம்பை நோக்கி நரம்புகள் கிளைத்தது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ரெசீம் மஞ்சரி, 5-10 செ.மீ. நீளமானது, தோராயமாக 10 மலர்களுடையது; மலர்காம்பு 2 செ.மீ. நீளமானது, அடர்ந்த மென்உரோமங்களுடையது; அல்லி இதழ் கிரீம் நிறமுடையது, விளிம்பு பிரிந்தவை; மகரந்தபை நுனியில் நீண்ட நீட்சியுடையது (ஆன்டு).
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), முட்டை வடிவமுடையது, சதைப்பற்றுள்ளது, பச்சை நிறமுடையது, 1-8 X 1 செ.மீ.; ஒரு விதை கொண்டது, கனியின் உட்புறச்சுவர் (என்டோகார்ப்) கடினமானது, கழலைகளுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. முதல் 2400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - குறிப்பாக ஆனைமலை, பழனி மலை மற்றும் நீலகிரி மலைகளில் மட்டும் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Gard. Bull. Straits Settl. 10: 319, 325. 1939; Gamble, Fl. Madras 1: 124. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 64. 2004.

Top of the Page