யுஜினியா சிங்கம்பட்டியானா Bedd. - மிர்ட்டேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழவழப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது முதல் சிறிது குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6-9.5 × 3.5-6, முட்டை வடிவானது முதல் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது அல்லது சிறிய மற்றும் அகன்ற அதிக்கூரியது மற்றும் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் சிறிய இதய வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8 முதல் 11 ஜோடிகள், தெளிவற்றது; விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) கொண்டது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை, உலரும் போது தெளிவானது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : குட்டையான தொகுப்பான ரெசீம், அல்லி இதழ்கள் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களுடையவை; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக குறைந்த மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக 300 மற்றும் 700 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- அகஸ்த்தியமலையின் கிழக்கு பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

மிகவும் அழியும் தருவாயிலுள்ளவை (கிரிட்டிகல்லி எண்டோன்ஜர்டு, ஐ.யூ.சி.எண்., 2000)

சான்று ஏடு :

Ic. t. 273. 1868-1874; Gamble, Fl. Madras 1: 485.1997 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 174. 2004.

Top of the Page