யுஜினியா தாதுளியாய்டஸ் Wt. - மிர்ட்டேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, ஒழுங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, மெல்லியது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலைக்காம்பு 0.3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6-8.5 X 2-3 செ.மீ., ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி வால் போன்றது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, ஒளிபுகும் சுரப்பி புள்ளிகளுடையது, உரோமங்களற்றது, அலகின் கீழ்பரப்பு வெளிறிய நிறமானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது பள்ளமானது; விளிம்பு நரம்பு (இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு) கொண்டது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் அல்லது இலைக்கோணங்களுக்கு சற்று மேல் காணப்படுபவை கிளைகளுடைய சைம் வகை மஞ்சரி.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி); ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

மரங்கள் நீரோடைகளின் அருகாமையில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- பெல்காம் பகுதிகளில் வடக்கு மலநாடு (கும்வர்வாடா மற்றும் கேஸ்ட்ல் ராக்பகுதிகளில் மட்டும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது).

சான்று ஏடு :

Wight, Ill v. 2. p.16; Cook, Fl. Pres. Bombay. 1. 489. 1903.

Top of the Page