பைக்கஸ் ட்ருப்பேசியா Thunb. ரகம் ப்பூபஸ்சென்ஸ் (Roth) Corner - மோரேசி