ಫೈಕಸ್ ಡ್ರೂಪೇಸಿಯ Thunb. var. ಪ್ಯೂಬೆಸೆನ್ಸ್ (Roth) Corner - ಮೊರೇಸಿ