பைக்கஸ் ட்ச்ஜேகேலா Burm.f - மோரேசி

இணையான பெயர் : பைக்கஸ் ட்ச்ஜேக்கேலா Burm.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: கல்-ஆல்மலையாளப் பெயர்: செல்லா, காரா, காராஆல்கன்னடப் பெயர்: பிலிபாசுரி, பொவியாமரா

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : இலையுதிர் மரம் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை கரும் ப்ரவுன் நிறமானது; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : வெள்ளை நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலையடிச்செதில் இலைகளைப் போன்றது, 0.7 செ.மீ. நீளமானது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் வட்டவடுக்களை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 6 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு முதல் 20 X 8 செ.மீ., நீள்சதுர வடிவானது, நீள்வட்ட-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது, கோரியேசியஸ், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது மற்றும் பளபளப்பானது; 3_நரம்புகளை தளத்திலே உடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-10 ஜோடிகள், தெளிவானது மற்றும் இணையானவை, ஒன்றொடுன்று விளிம்பின் அருகில் (லுப்) இணைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி சைகோனியம், காம்பற்றது, அழுத்தப்பட்ட-கோளவடிவானது, 2-6 தொகுப்பாக கிளைகளிலுள்ள கழலைகள் மேல் மற்றும் இலைகளற்ற முதிர்ந்த கிளைகளில் தோன்றுபவை; மலர்கள் ஓர் பாலானவை.
கனி / விதை : சைகோனியம், காம்பற்றது, 0.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, பச்சை நிறமானது; சிற்றுலர்கனி (அக்கீன்) வழவழப்பானது.

வாழியல்வு :

அதிகமானளவில் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் மழை அதிகம் பெறும் இலையுதிர்காடுகளிலும் காணப்படும் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1100 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Burm.f., Fl. இந்தியா 227. 1768; Gamble, Fl. Madras 3: 1362.1998 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 441. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 120. 1984; Cook, Fl. Bombay 2: 650. 1902; Almeida, Fl. Maharashtra 4b:377. 2003.

Top of the Page