கார்சீனியா மோரல்லா (Gaertn.) Desr. - குளுசியேசி

இணையான பெயர் : மேங்கோஸ்டானா மோரல்லா Gaertn.; கார்சீனியா எலிப்டிக்கா Wall.; கார்சீனிய கட்டா Wt.

தமிழ் பெயர் : இர்வாசினி, இராவி

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 12 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, கரும்ப்ரவுன் நிறமானது; உள்பட்டை வெள்ளை நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : சாறு நல்ல மஞ்சள் நிறமானது, அதிகளவில் உண்டாகின்றன.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலைக்காம்பு 0.6-1.5 செ.மீ., இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், தளத்தில் உறை போன்றது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6.5-15 X 3.5-8 செ.மீ., பொதுவாக நீள்வட்டம் வடிவம், சிலசமயங்களில் குறுகிய தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட்; கோரியேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அற்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஒர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் தொகுப்பாக இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; பெண்மலர்கள் ஆண்மலர்களை விட பெரியவை, தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), 3 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, 4-விதைகளையுடையது.

வாழியல்வு :

அதிகமாக, கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, பசுமைமாறாக்காடுகளில், கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இந்தோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - பரவலாக தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Lamarck, Encycl. 3: 701. 405. 1792; Gamble, Fl. Madras 1: 73. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 41. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 77. 1902.

Top of the Page