ഗാരുഗ ഫ്‌ളോറിബുണ്ട Decne. വറൈറ്റി ഗാംബ്ലി (King ex Smith) Kalk - ബര്‍സെറേസി