ಗರುಗ ಫ್ಲಾರಿಬಂಡ Decne. var. ಗ್ಸಾಂಬ್ಲಿಯೈ (King ex Smith) Kalk - ಬರ್ಸರೇಸಿ