காருகா புளோரிபண்டா Decne. (King ex Smith) Kalk - பர்சிரேசி