க்ரிவியா பாண்டைக்கா Drumm. ex Dunn - டிலியேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் பக்கவாட்டில் அமைந்தவை, உரோமங்களுடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.3-1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 4-8.5 x 2.5-4.5, முட்டை-ஈட்டி வடிவானது அல்லது நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது முதல் மெட்டையானது அல்லது வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு ஒழுங்கற்ற பிறை போன்ற பற்களுடையது-ரம்ப பற்களுடையது, அலகின் கீழ்பரப்பு உரோமங்களுடையது மற்றும் அலகின் கீழ்பரப்பில் மையநரம்பு நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது; தளத்திலே 3-5_நரம்புகளை உடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 3 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை சைம் வகை மஞ்சரி; மலர்காம்பு 0.5 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்).

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 800 மீ. உயரமுள்ள மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-அகஸ்த்தியமலை பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

அரிதாக & பாதிக்கும் தருவாயில் (த்ரட்டண்டு) உள்ளவை (Ahmedullah & Nayar, 1987).

சான்று ஏடு :

Gamble, Fl. Madras 85. 1967; Gamble, Fl. Madras 1: 119. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6:63. 2004

Top of the Page