ஹார்புல்லியா அர்பொரியா (Blanco) Radlk. - சாப்பிண்டேசி

இணையான பெயர் : ஹார்புல்லியா இம்ரிகேட்டா Thw.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: நெய் கொட்டைமலையாளப் பெயர்: சிட்டிலாமடக்கு, பூழுகொல்லி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தண்டு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் ஒழுங்கற்ற_வளையமானது; மரத்தின் பட்டை மஞ்சள் நிறமானது சாம்பல் நிறமானது, வழுவழுப்பானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, மஞ்சள் நிற நுண்ணிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, இரட்டைபடை_சிறகுவடிவக்கூட்டிலை (பேரிபின்னேட்), சிலசமயங்களில் ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும், 20-40 செ.மீ. நீளமானது; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) பல்வினேட், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, இளம்பருவத்தில் மஞ்சள் நிறமான உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.3-0.7 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களுடையது; சிற்றிலை 4-5 ஜோடிகள், எதிரடுக்கமானவை, கிட்டதட்ட எதிரடுக்கமானவை அல்லது மாற்றுஅடுக்கமானவை, 5-22 X 2.5-8 (-10 செ.மீ.), நுனியிலுள்ள சிற்றிலைகள் தளத்திலுள்ளவையை விட பெரியது, தளத்திலுள்ள ஜோடி சிற்றிலைகள் குறுகிய முட்டை வடிவானது, நுனியிலுள்ள சிற்றிலை நீள்வட்டம்-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, தெங்கிய பேனிக்கிள் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் பாலிகேமொடையீசியஸ்; மலர்க்காம்பு 3 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), உப்பியது, ஆரஞ்ச்-சிவப்பு நிறமானது, நீளத்தை விட அகலமானது, 2-அறைகளுடையது, 2.5 X 5.5 செ.மீ.; ஒவ்வொரு அறையிலும் 1-2 விதைகளுடையது, கருப்பு நிறமானது, பத்ரி (ஏரில்) உடையது.

வாழியல்வு :

மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Radlk., Sitzungsber. Math.-Phys. Cl. Koenigl. Bayer. Akad. Wiss. Muenchen 16: 404. 1890; Gamble, Fl. Madras 1: 253. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 108. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 194. 1996; Cook, Fl. Bombay 1:268. 1903.

Top of the Page