ஹிலிசியா நீலகிரிக்கா Bedd. - புரொட்டியேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறியமரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.5-1.5 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், காம்பின் தளம் உப்பியது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6-9 X 2.5-4 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது முதல் நீள்வட்ட-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது அல்லது சிலசமயங்களில் கரண்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு ஆங்காங்கே பற்களுடையது மற்றும் பற்களில் சுரப்பிகளுடையது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் ரெசீம்; மலர்கள் மிகச்சிறிய காம்புடையது, வெள்ளை நிறமானது மற்றும் பர்புள் நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), கோளவடிவானது, 1-1.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, பச்சை நிறம்; விதைகள் 1-2, உலரும் போது சுருக்கங்களுடையவை (ருக்கோஸ்).

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக 500-1700 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்- தெற்கு சயாத்திரி.

சான்று ஏடு :

Madras J. Lit. Sci. ser. 3, 1: 50. t. 11. 1864; Gamble, Fl. Madras 2: 1243. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 401. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 55. 1996.

Top of the Page