ഹിഡ്‌നോകാര്‍പസ്‌ ആല്‍പൈന Wt. - ഫ്‌ളക്കോര്‍ഷ്യേസി

Vernacular names : Tamil: ആറ്റുചങ്കലൈ, കൊരങ്ങുതാളി, മരവെട്ടിMalayalam: മലമരോട്ടി, മരവെട്ടി, പിണര്‍വെട്ടിಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಸರು: സനുസൊട്ടി, തൊരത്തി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 8 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : ചെറുതായി പരുക്കനായ ഇരുണ്ട നിറത്തിലുളള പുറംതൊലി; വെട്ടുപാടിന്‌ ഇളം ഓറഞ്ച്‌ നിറമാണ്‌.
Branches and Branchlets : തൂങ്ങിക്കിടക്കൂന്ന, അരോമിലമായ ഏതാണ്ട്‌ ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരമായി, തണ്ടിന്റെ രണ്ടുഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായടുക്കിയ വിധത്തിലാണ്‌; ചാലുളള, അരോമിലമായ, രണ്ടറ്റവും വീര്‍ത്ത ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.7 സെ.മീ മുതല്‍ 1.6 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫകത്തിന്‌ 9 സെ.മീ മുതല്‍ 2.6 സെ.മീ വരെ നീളവും 2.5 സെ.മീ മുതല്‍ 8.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, സാധാരണയായി കുന്താകൃതിയുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം സാവധാനം അവസാനിക്കുന്ന ദീര്‍ഘാഗ്രമോ ഉപനിശിതമോ ആവാം, പത്രാധാരം വൃത്താകാരമോ നിശിതമോ ആവാം, ചിലപ്പോള്‍ ഏതാണ്ട്‌ ചെറിയ അകവളവോടെ സാവധാനം നേര്‍ത്തവസാനിക്കുന്ന വിധത്തിലാവാം, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമാണ്‌, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലം; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നതാണ്‌; അഗ്രത്തോടടുത്ത്‌ ആരോഹണക്രമത്തില്‍ പോകുന്ന 6 മുതല്‍ 11 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ജാലിത പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : ഒറ്റക്കായോ കുറിയ കൂട്ടങ്ങളായോ ഉണ്ടാകുന്ന വെളുത്ത പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌.
Fruit and Seed : ധാരാളം വിത്തുകളുളള കായ, കനത്തില്‍ തവിട്ട്‌ രോമിലമായ, മരംപോലുളള ഫലഭിത്തിയുളള, 6.5 സെ.മീ കുറുകേയുളള ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

1600 മീറ്റര്‍വരെ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി സാധാരണയായി വളരുന്നു.

Distribution :

തെക്കേയിന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും കാണപ്പെടുന്നു; പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ - മധ്യസഹ്യാദ്രിയിലെ തെക്കന്‍ ഭാഗങ്ങളിലും മലാനാട്ടിലും വളരുന്നു.

Literatures :

Wight, Ic. 942. 1845; Gamble, Fl. Madras 1: 52. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 33. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 272. 1996.

Top of the Page