ஐசோநான்றா லான்சியோலெட்டா Wt. - சப்போட்டேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது.
சாறு : வெள்ளை நிற பால் அதிகளவு சுரக்கிறது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.6-1.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6-18 (-25) X 2-4.5 (-10) செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது அல்லது தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி சீராக நீளமானது மற்றும் சிறிது அதிக்கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு அலை போன்றது, சார்ட்டோசியஸ் அல்லது சப்கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-13 ஜோடிகள், கிட்டதட்ட இணையானவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய இணையான நெருக்கமான பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் கீரிம் நிறமானது, காம்பற்றது, இலைக்கோணங்களில் தொகுப்பாகமைந்தவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), சிவப்பு நிறமானது, நீள்வட்ட வடிவானது, 0.7-1.5 செ.மீ. நீளமானது; ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி) காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

தென்இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் -தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி.

சான்று ஏடு :

Wight, Ic. t. 359. 1840; Gamble, Fl. Madras 2: 761. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 267. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 328.1984.

Top of the Page