இக்சொரா ப்ராக்கியெட்டா Roxb. ex DC - ரூபியேசி

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: மரசெத்தி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, முதிரும் போது செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் அகன்ற முட்டை வடிவானது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, 0.5 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது; இலைக்காம்பு 0.4-1.2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-18 X 3.4-6.8 செ.மீ., நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது முதல் கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட் முதல் ஆப்பு வடிவானது அல்லது கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது சிறிது அலை போன்றது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி பேனிக்கிள் சைம் வகை மஞ்சரி, தண்டின் நுனியில் காணப்படும்; மலர்கள் சிறியவை, காம்பற்றது, வெள்ளை நிறமானது, மணமிக்கது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோள வடிவமானது, 0.6 செ.மீ. நீளமானது, கனியும் போது சிவப்பு நிறமானது; விதைகள் 2.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன

சான்று ஏடு :

Prodr. 4. 488. 1830; Gamble, Fl. Madras 2: 631. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 218. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 610.1903; Almeida, Fl. Maharashtra 3:22. 2001.

Top of the Page