இக்சொரா மாலபாரிக்கா (Denst.) Mabb. - ரூபியேசி

இணையான பெயர் : சியொகாக்கா மாலபாரிக்கா Densst.; இக்சொரா லான்சியோலெரியாColebr.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: செருகுறவு

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் அகன்ற முட்டை வடிவானது, மெல்லிய நீண்ட கூர்மையான நுனியுடையது, இலையடிச்செதில் இருஇலைக்காம்பிற்கு நடுவே (இண்டர்பீட்டியோலார்) உடையது, நிரந்தரமானது; இலைக்காம்பு 0.2-0.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 7-16 X 2.5-3.5 செ.மீ., ஈட்டி வடிவானது முதல் கோட்டு வடிவானது-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி சிறிது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் மெட்டையானது முதல் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 12-22 ஜோடிகள், மையநரம்பிற்கு செங்குத்தானவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெல்லியவை வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் கோரியம்ப் வகை மஞ்சரி, நெருக்கமில்லாமல் அமைந்தவை ; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு முதல் 0.7 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கிட்டதட்ட கோள வடிவமானது; விதைகள் 2.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி), பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் வடக்கு மலபார்.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Taxon 26: 539. 1977; Gamble, Fl. Madras 2: 630. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 219. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 608.1903;

Top of the Page