இக்சொரா நைகிரிகன்ஸ் R. Br. Wt. & Arn. - ரூபியேசி

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: செருகுறவு

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறிது வளையமானது முதல் தட்டையானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை; இலையடிச்செதில் கோட்டு வடிவானது-மெல்லிய நீண்ட கூர்மையான நுனியுடையது மற்றும் அகன்ற தளத்தையுடையது, 0.9 செ.மீ. நீளமானது; இலைக்காம்பு 0.4-1.2 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், சிலசமயங்களில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 6-16 X 2-6 செ.மீ., வெவ்வேறு வடிவுடையது, குறுகிய நீள்வட்ட முதல் நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது முதல் குறுகிய-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ், உரோமங்களற்றது, உலரும் போது கருப்பு நிறமானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெல்லியவை அகன்ற வலைப்பின்னல் முதல் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் பேனிக்கிள் சைம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி) 0.7 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, கிட்டதட்ட கோள வடிவமானது; விதைகள் 2.

வாழியல்வு :

அதிகமாக, கீழ்மட்ட அடுக்கில் (அன்டர்ஸ்டோரி), பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் மழை குறைவாக பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1900 மீ. வரையான உயரம் மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Prodr. 4. 428. 1834; Gamble, Fl. Madras 2: 631. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 219. 2004; Almeida, Fl. Maharashtra 3:24. 2001; Cook, Fl. Bombay 1: 609.1903.

Top of the Page